XX sesja Rady Powiatu Chojnickiego

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Zapraszam na XX sesję Rady Powiatu Chojnickiego V kadencji, która odbędzie się 10 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – duża sala konferencyjna nr 41.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Robert Skórczewski

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
8. Informacja na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wystąpienia do instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej z apelem o podjęcie działań zmierzających do finansowania oddziału urologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach,
b) w sprawie uchylenia uchwały nr IX/97/2011 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chojnicach,
c) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,
d) w sprawie ustalenia na rok 2017 opłat za usuwanie z drogi pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej oraz opłat za ich parkowanie,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Chojnicach,
g) w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 03 października 2016 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Chojnice, Gminą Czersk oraz Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
h) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Chojnickiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
i) zmieniająca uchwałę nr XII/128/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2016 – 2027,
j) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2016 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie XX sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Materiały sesyjne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chojnicach (zakładka: Organy Powiatu/ Rada Powiatu/ Informacja o sesjach Rady Powiatu).

 

Materiał www.powiat.chojnice.pl

skomentowało ten post