Małe granty – „Szkolenie sportowe młodzieży powyżej 16 roku życia w zakresie piłki nożnej oraz udział w zawodach sportowych”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. – Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe młodzieży powyżej 16 roku życia w zakresie piłki nożnej oraz udział w zawodach sportowych” złożoną przez Klub Sportowy „Olimpia Czersk” z siedzibą 89-650 Czersk, ul. Przytorowa 7/32
na:
1) stronie http://www.bip.czersk.pl/,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,
3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 09.08.2018 r.

oferta „Szkolenie sportowe młodzieży powyżej 16 roku życia w zakresie piłki nożnej oraz udział w zawodach sportowych”

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post