Trwa nabór do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów – składanie kart poparcia tylko do 31.08.2018r.!

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 907/18 zmieniony zarządzeniem nr 941/18:

  1. Karty poparcia kandydata, o których mowa Rozdziale 2 §8. ust. 3 Statutu Czerskiej Gminnej Rady Seniorów przyjmowane będą do dnia 31.08.2018r. do godz. 15.00.
  2. Karty poparcia kandydata należy dostarczyć ww. terminie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czersku w godzinach pracy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Karty poparcia do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów”.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie ze Statutem Czerskiej Gminnej Rady Seniorów:

  1. Kartę poparcia kandydata do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów wypełnić może osoba powyżej 60 roku życia, która zamieszkuje na terenie Gminy Czersk i może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady Seniorów.
  2. Członkami Rady są Seniorzy, będący przedstawicielami osób starszych, organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działający na rzecz osób starszych, innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.
  3. Za Seniora, należy uważać osobę która ukończyła 60 rok życia.
  4. Rada Seniorów składa się z 15 członków.
  5. Do Rady Seniorów powołane zostaną osoby z największą liczbą poprawnie złożonych kart poparcia, jednak nie mniejszą niż 25.
  6. W przypadku równiej liczby kart poparcia kandydata o wyborze do Rady Seniorów decyduje losowanie.
  7. Do kart poparcia kandydata należy dostarczyć kartę danych kandydata na członka Czerskiej Gminnej Rady Seniorów (obowiązek kandydata).

Więcej informacji -> http://czersk.pl/wybory-do-czerskiej-gminnej-rady-seniorow/

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post