Wybory uzupełniające do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów

Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski informuje, że trwają

wybory uzupełniające do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów (I kadencja).

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym zarządzeniem Burmistrza Czerska:

  1. Karty poparcia kandydata, o których mowa Rozdziale 2 §8. ust. 3 Statutu Czerskiej Gminnej Rady Seniorów przyjmowane będą do dnia 14.12.2018r. do godz. 14.00.
  2. Karty poparcia kandydata należy dostarczyć ww. terminie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czersku w godzinach pracy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Karty poparcia do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów”.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie ze Statutem Czerskiej Gminnej Rady Seniorów:

  1. Członkami Rady są Seniorzy, będący przedstawicielami osób starszych, organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działający na rzecz osób starszych, innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.
  2. Za Seniora, należy uważać osobę która ukończyła 60 rok życia.
  3. Rada Seniorów składa się z 15 członków, wybory uzupełniające dotyczą wolnych miejsc w Radzie.
  4. Kartę poparcia kandydata do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów wypełnić może osoba powyżej 60 roku życia, która zamieszkuje na terenie Gminy Czersk i może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady Seniorów.
  5. Do Rady Seniorów powołane zostaną osoby z największą liczbą poprawnie złożonych kart poparcia, jednak nie mniejszą niż 25.
  6. W przypadku równiej liczby kart poparcia kandydata o wyborze do Rady Seniorów decyduje losowanie.
  7. Do kart poparcia kandydata należy dostarczyć kartę danych kandydata na członka Czerskiej Gminnej Rady Seniorów (obowiązek kandydata).

UCHWAŁA NR XLIV_402_18 – Statut GCzRS

Załącznik nr 1 – karta danych – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 – karta danych – wersja PDF

Załącznik nr 2 – karta poparcia – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – karta poparcia- wersja PDF

Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Czerska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1008/18 Burmistrza Czerska z dnia 2 października 20018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Czerskiej Rady Seniorów

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post