Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich!

Informujemy, że na mocy nowych uregulowań Koło Gospodyń Wiejskich może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jednej wiosce może działać tylko jedno KGW, to które pierwsze zarejestruje się w ARiMR.

Przepisy ustalają, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.

Dotyczy to także dotychczas  działających Kół Gospodyń Wiejskich które mogą składać wnioski o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru lub złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwszeństwa. Takie stanowisko winno zostać zajęte w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o KGW, tj. do 29 grudnia bieżącego roku. Po upływie tego terminu wpis do rejestru będzie dokonywany zgodnie z kolejnością złożonych wniosków dla danej miejscowości;

To ważny zapis ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania na działalność KGW.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o KGW, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań a pomoc finansowa, jest przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich (art. 35 ust. 2 ustawy o KGW).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości – pomoc ta wynosi:

3000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma nie więcej niż 30 członków,

4000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma od 31 do 75 członków,

5000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma ponad 75 członków.

W 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji. Przyznane środki należy wydać do 31 marca 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Chojnicach (tel.: 52 396 28 00) oraz w Urzędzie Miejskim w Czersku (tel.: 52 395 45 56).

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post