16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć – podsumowanie kampanii

Podsumowanie działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w ramach 
międzynarodowej kampanii „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć”.

Działania związane z promowaniem kampanii odbywały się pomiędzy
25 listopada
Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet
a
10 grudnia
Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka
Wybór tych dat to symbolicne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.
Jak wyglądała realizacja kampanii na terenie naszej Gminy ?

W ramach kampanii:

 • zaangażowane zostały wszystkie szkoły z terenu miasta i Gminy Czersk, w których
  odbyły się działania mające na celu podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest
  łamaniem podstawowych praw człowieka, były to między innymi: prelekcje, wykłady,
  pogadanki oraz happeningi na korytarzach szkolnych. MGOPS przekazał dla uczniów:
  ulotki, plakaty, białe wstążeczki oraz ok 700 kg jabłek,
 • ogłoszony został konkurs plastyczny „STOP przemocy w rodzinie!”  skierowany
  do wszystkich uczniów z terenu miasta i gminy Czersk. Laureaci konkursu:

I Miejsce:  Nikola Łengowska – Zespół Szkół w Łęgu

II Miejsce: Agata Galikowska – Zespół Szkół w Rytlu

Anna Brocka – Zespół Szkół w Rytlu

III Miejsce: Amelia Łangowska  – Szkoła Podstawowa nr w Czersku

Wyróżnienia: Karol Wawszczak – Zespół Szkół w Rytlu

Wiktoria Mundra- Zespół Szkół w Łęgu

 •  Dnia 27.11.2018 pracownicy MGOPS w Czersku oraz uczniowie II klasy
  pedagogiczno-psychologicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola
  w Czersku wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Szulc, promowali kampanię
  „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”. Młodzież wraz z opiekunami rozdawała jabłka,
  ulotki oraz przypinała mieszkańcom białe wstążeczki, które są symbolem protest
  przeciwko krzywdzeniu kobiet. W ramach prowadzonej akcji uczniowie odwiedzili
  także między innymi pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku, funkcjonariuszy
  Komisariatu Policji, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz
  Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie trwania Kampanii Biała
  Wstążka odbywały się także:
  –   warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  związane z szeroko pojmowaną profilaktyką uzależnień prowadzone przez psychologa
  Panią Monikę Narloch, podczas, których przedstawiono najważniejsze cele kampanii
  oraz przekazano ofertę pomocową.
  –   spotkanie uczestników ŚDS, Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół
  Specjalnych oraz uczestników Dziennego Domu „Senior +” zpsychoterapeutą
  Panem Tomaszem Wachowiak. Podczas spotkania został przeprowadzony wykład
  „Modus Operandi osoby uzależnionej” część teoretyczna poprzedzona była spektaklem
  w wykonaniu dzieci z Akademii Sukcesu w Czersku. Uczestnikom spotkania także
  przedstawiono najważniejsze cele kampanii oraz wręczono ulotki informacyjne.
 •  10.12.2018 r. odbyła się w Ośrodku Kultury w Czersku konferencja podczas, której odbiorcy
  mieli okazję zobaczyć spektakl „Czerwony kapturek na czacie”  w wykonaniu uczniów Szkoły
  Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku oraz wysłuchać wykładu „System i ludzie – co
  sprzyja współpracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeprowadzonego
  przez Panią mgr  Annę Wiechcińską-Szymańską –  psycholog, członka zarządu Stowarzyszenia
  na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia” w Warszawie.
  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, funkcjonariusze policji,
  pedagodzy szkolni, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  oraz przedstawiciele grup samopomocowych oraz przedstawiciele ościennych
  ośrodków pomocy społecznej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do:

 • Zastępcy Burmistrza Czerska Pani Bogumiły Ropińskiej – za wsparcie na każdym
  etapie realizowanych działań,
 • Pani Katarzyny Thiede, Pani Danuty Stawickiej oraz uczniów klasy II B Szkoły Podstawowej
  nr 2 w Czersku za przedstawienie widowiska teatralnego,
 • Pana Grzegorza Orlikowskiego – za wykonanie projektu plakatu oraz ulotki informacyjnej
  dotyczącej kampanii,
 • Pani Małgorzaty Szulc oraz II klasy pedagogiczno-psychologicznej z Liceum Ogólnokształcącego,
 • Pana Hieronima Kucharskiego oraz uczniów Akademii Sukcesu za przedstawienie spektaklu,
 • Ośrodka Kultury w Czersku za udostępnienie sali widowiskowej oraz obsługę techniczną,
 • szkół z terenu miasta i gminy Czersk, które przyłączyły się do kampanii

Działania związane z kampanią odbyły się w ramach realizacji zadań wynikających
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ofiar na lata 2017-2020 ,,Nie zamykaj oczu”

Materiał: www.mgopsczersk.pl

skomentowało ten post