„All aware, all active” otrzymał dofinansowanie na realizacje projektu („All aware, all active” financed!)

Niezmiernie miło nam ogłosić, że projekt wymiany młodzieży „All aware, all active” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ na zorganizowanie wymiany młodzieży w Rydze. Młodzież z Czerska w grudniu tego roku będzie miała szansę na tygodniowy pobyt w stolicy Łotwy. Prócz Łotyszy i Polaków partnerami projektu są organizacje z Macedonii, Włoch i Hiszpanii.

Cele projektu:

– edukowanie młodzieży z zakresu zasad bezpieczeństwa podczas katastrof naturalnych oraz zagrożeń wynikających z błędu człowieka , a także radzenia sobie z ich skutkami poprzez udział w warsztatach oraz przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców;

– wzmacnianie pozycji młodzieży oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwiązywanie problemów poprzez organizację wydarzeń/ spotkań z udziałem lokalnej społeczności Rygi (gra miejska, spotkanie z uczniami ze Liceum;

– stworzenie miejsca do twórczej pracy w międzynarodowym środowisku poprzez stworzenie atmosfery do nauki oraz kreatywnego myślenia w trakcie wymiany młodzieży w Rydze;

– zwrócenie uwagi mieszkańców poprzez flash mob i grę miejską w Rydze na zagrożenia zarówno z przyczyn naturalnych jak i błędów człowieka oraz potrzebę edukacji w tym zakresie, a także znaczenie i potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim;

– poszerzenie sieci kontaktów oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi projektu, wymiana „dobrych praktyk”;

– wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w społecznościach lokalnych;

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości grup docelowych w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas katastrof naturalnych oraz zagrożeń wywołanych przez człowieka, a także zwiększenia aktywności młodych ludzi podczas prób rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

——————————————————————————————————————————————————

We are pleased to announce that the youth exchange project „All aware, all active” has received funding from the European Union under the Erasmus + program to organize youth exchange in Riga. Youth from Czersk in December this year will have a chance for a week’s stay in the capital of Latvia. Apart from Latvians and Poles, the project partners are organizations from Macedonia, Italy and Spain.
Project goals:
– educating young people about safety during natural disasters and threats resulting from human error, as well as coping with their effects through participation in workshops and conducting a survey among residents;
– strengthening the position of young people and encouraging active participation in social life and solving problems by organizing events / meetings with the participation of the local Riga community (city game, meeting students from the High School);
– creating a place for creative work in an international environment by creating an atmosphere for learning and creative thinking during the youth exchange in Riga;
– drawing residents’ attention through flash mob and urban game in Riga to threats from both natural causes and human errors as well as the need for education in this area, as well as the importance and the need to actively participate in civic life;
– expanding the network of contacts and strengthening cooperation between partner organizations of the project, exchange of „good practices”;
– increasing the importance of non-governmental organizations in local communities;
The implementation of the project will contribute to raising the awareness of target groups in the area of ​​safety rules during natural disasters and man-made threats, as well as increasing the activity of young people while trying to solve local social problems.

 

Project „All aware, all active” 2018-2-LV02-KA105-002237 was financed by the European Union under the „Erasmus +” Programme. Project was supported by Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Agency for International Programs for Youth)

skomentowało ten post