Sukces „All aware, all active” („All aware, all active” successfully completed)

Uczestnicy polskiego zespołu po 13-godzinnej podróży wrócili do domów. A skąd? Z Rygi! Tam właśnie zakończyła się wymiana młodzieży „All aware, all active”, w której wzięła udział młodzież z Łotwy, Macedonii, Włoch, Hiszpanii i Polski. „All aware, all active” to projekt sfinansowany w ramach programu Erasmus+ z funduszy Unii Europejskiej.

Uczestnicy poprzez liczne warsztaty oparte na edukacji poza formalnej poprawili wiedzę na temat katastrof naturalnych, radzenia sobie z ich efektami, wypadków wynikających z nieumyślności człowieka i zasad bezpieczeństwa, które należy przestrzegać w dniu codziennym, dzieląc się grami i pomysłami, a także jako wcielając się w rolę „ekspertów” podczas promowania bezpiecznego i rozważnego zachowania wśród uczniów szkoły w Rydze. Ponadto młodzież przekazała zdobyte informacje podczas flash-moba jako aktu pochodzącego od młodych, aktywnych ludzi, którzy mają większe szanse na dotarcie do serca publiczności. Sukces projektu wzmocnił pozycję młodzieży oraz zachęcił młodych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwiązywania problemów, co przełoży się na wywarcie silnego, pozytywnego wpływu na osoby uczestniczące w naszych działaniach.

Dialog międzykulturowy odegrał znaczącą rolę podczas wieczorów międzykulturowych, gry miejskiej i warsztatów z uczniami liceum w Rydze. Uczestnicy, dzięki uczestnictwu w wymianie odczuwają i analizują różnorodność, lepiej rozumieją, skąd pochodzą, ich uprzedzenia zostały przełamane. W ramach działań międzykulturowych, tradycyjne dzielenie się jedzeniem, tańce, gry i zabawy z ludźmi z innych krajów zostały wykorzystane w celu zwiększenia tolerancji, szanowania różnic, podkreślenia znaczenia różnorodności, wzbogacenia własnej tożsamości  kulturowej.

Wykorzystane metody przyczyniły się również do osiągnięcia wyznaczonych celów, ponieważ młodzi uczestnicy i ich liderzy odkryli razem w ramach kształcenia nieformalnego pozytywny wpływ projektu na rozwój osobisty i zawodowy młodych ludzi .

Wspólna realizacja projektu wymiany młodzieży przyczyniła się do poszerzenia sieci kontaktów oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi projektu. Współpraca zaowocowała wymianą „dobrych praktyk”, a projekt zakończony sukcesem przyczyni się do wzrostu znaczenia organizacji pozarządowych w społecznościach lokalnych.


Participants of the Polish team returned home after a 13-hour journey. Where from? From Riga! That is where the youth exchange „All aware, all active” ended, in which the youth from Latvia, Macedonia, Italy, Spain and Poland took part. „All aware, all active” is a project financed under the Erasmus + program from European Union funds.
Participants through numerous workshops based on non-formal education improved knowledge about natural disasters, dealing with their effects, accidents resulting from human inadvertence and security principles that must be observed in everyday life, sharing games and ideas, as well as playing the role of the role of „experts” in promoting safe and prudent behaviour among school students in Riga. In addition, the youth gave the information obtained during the flash-mob as an act coming from young, active people who have a better chance of reaching the hearts of the audience. The success of the project strengthened the position of young people and encouraged young people to actively participate in social life and solve problems, which will translate into a strong, positive impact on people participating in our activities.

Intercultural dialogue played a significant role during intercultural evenings, urban games and workshops with high school students in Riga. Participants, due to their participation in the exchange, feel and analyse diversity, better understand where they come from, their prejudices have been broken. As part of intercultural activities, traditional sharing of food, dancing, games with people from other countries were used to increase tolerance, respect differences, emphasize the importance of diversity, and enrich their own cultural identity.
The methods used also contributed to the achievement of the objectives set, as young participants and their leaders together discovered in a non-formal way the positive impact of the project on the personal and professional development of young people.
Joint implementation of the youth exchange project contributed to the expansion of the network of contacts and increased cooperation between partner organizations of the project. The cooperation resulted in the exchange of „good practices”, and the project ended with success will contribute to the growth of the importance of non-governmental organizations in local communities.

 

Project „All aware, all active” 2018-2-LV02-KA105-002237 was financed by the European Union under the „Erasmus +” Programme. Project was supported by Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Agency for International Programs for Youth)

skomentowało ten post