Projekt „All aware, all active” z perspektywy Macieja i Szymona (Project „All aware, all active” from Maciej and Szymon’s perspective)

Wymiana w ramach programu Erasmus+ okazała się niezapomnianym przeżyciem. W ciągu tygodnia spędzonego z pozostałymi uczestnikami z Włoch, Hiszpanii, Macedonii i Łotwy miałem okazję nauczyć się wiele o kulturze innych zakątków Europy i poprawić zdolności językowe. Projekt był również znakomitą okazją do nawiązania międzynarodowych przyjaźni. Tematyka wymiany dotyczyła świadomości zagrożeń naturalnych jak i powodowanych przez człowieka, a w trakcie zajęć uczyliśmy się jak sobie z nimi radzić. Bardzo pozytywne wrażenia wywarł na mnie kurs pierwszej pomocy przygotowany przez łotewskich wolontariuszy z Czerwonego Krzyża. Fantastyczne wspomnienia wiążę też z samym miejscem organizacji projektu. Ryga okazała się pięknym i ciekawym miejscem, w którym nie sposób się nudzić. Projekty w ramach programu Erasmus+ to jednak nie tylko warsztaty z obcokrajowcami. Najcenniejszym doświadczeniem była bez wątpienia możliwość integracji z młodzieżą z innych krajów. Dlaczego? Nic bardziej nie wzbudza ciekawości świata i chęci poznania innych kultur jak możliwość kontaktu z młodzieżą z całej Europy. Doświadczenia i umiejętności zdobyte w trakcie wymiany z pewnością przydadzą mi się w rozwoju nowych umiejętności i przyszłej karierze zawodowej.

Maciej

 

Projekt w Rydze wspominam bardzo dobrze. Jestem wdzięczny organizatorom za to, że mogłem tam pojechać. Dzięki tej wymianie byłem w stanie podszlifować swój język angielski, przebywanie wśród ludzi o różnych narodowościach i mus mówienia w języku angielskim mocno poprawił moją płynność w porozumiewaniu się tym językiem. Wymiana o nazwie „All aware, all active” skupiała się na katastrofach naturalnych i spowodowanych przez człowieka, nauczyłem się tego jak im zapobiegać oraz jak się w takich sytuacjach zachowywać. Dzięki wolontariuszom z łotewskiego czerwonego krzyża przypomniałem sobie też podstawy pierwszej pomocy co bardzo mi się spodobało. Na wymianie poznałem tez nowe kultury i fantastycznych ludzi, o różnych zainteresowaniach a z niektórymi z nich mam kontakt do dzisiaj. Podobał mi się fakt, że wymiana odbywała się akurat na Łotwie, bo wątpię że wybrałbym się na wycieczkę akurat do tego państwa, a projekt dał mi okazję by ten kraj zobaczyć i poznać. Na pewno będę brał udział w kolejnych projektach Erasmus+, ponieważ jest to świetne połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Szymon

—————————————————————————————————————————————————-


The exchange within the Erasmus + program turned out to be an unforgettable experience. During the week spent with other participants from Italy, Spain, Macedonia and Latvia, I had the opportunity to learn a lot about the culture of other parts of Europe and improve my language skills. The project was also a great opportunity to establish international friendships. The subject of the exchange concerned the awareness of natural and man-made threats, and during the workshops we learned how to deal with them. A first-aid course prepared by Latvian Red Cross volunteers had a very positive impact on me. I also attach fantastic memories to the place where the project is organized. Riga turned out to be a beautiful and interesting place where you can not get bored. Projects within the Erasmus + program are not only workshops with foreigners. The most valuable experience was without doubt the possibility of integration with youth from other countries. Why? Nothing more arouses the curiosity of the world and the desire to learn about other cultures as the possibility of contact with young people from all over Europe. The experience and skills gained during the exchange will certainly be useful to me in the development of new skills and future career.

By Maciej

 

I have good memories about  the project in Riga. I am grateful to the organizers that I could go there. Thanks to this exchange, I was able to polish my English language, being among people of different nationalities and having to speak in English strongly improved my fluency in communicating with this language. The exchange named „All aware, all active” focused on natural and man-made disasters, I learned how to prevent them and how to behave in such situations. Thanks to the volunteers from the Latvian Red Cross, I also reminded myslef the basics of first aid, which I liked very much. At the exchange I also met new cultures and fantastic people with various interests and I have contact with some of them up to this day. I liked the fact that the exchange took place just in Latvia, because I doubt that I would go on a trip to this country, and the project gave me the opportunity to see and get to know this country. I will definitely take part in subsequent Erasmus + projects, because it is a great combination of pleasant and useful.

By Szymon

 

 

Project „All aware, all active” 2018-2-LV02-KA105-002237 was financed by the European Union under the „Erasmus +” Programme. Project was supported by Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Agency for International Programs for Youth)

skomentowało ten post