Kategorie
Działania lokalne EUROMED EVE POLSKA

HEUROPE

W tym roku przystępujemy do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Europa dla Obywateli pt. HEUROPE (Historical European Union Rememberance nOnformal Public Engagement)

Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat punktów zwrotnych w historii dotyczących praw człowieka za pomocą nieformalnych metodologii, stymulując zaangażowanie obywateli i debatę na szczeblu UE. Projekt angażuje zarówno obywateli, jak i profesjonalistów w prezentowanie postępów w dziedzinie praw człowieka i przyczynianie się do tworzenia nowych polityk, skierowanych do obywateli znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Projekt składa się z 3 części:
1.Konferencja: Portugalia sierpień 2021
Obejmie dyskusje, grupy robocze, warsztaty, networking i budowanie zespołu na temat praw człowieka.
2. Wolontariat: październik – listopad 2021
Odbywa się we wszystkich krajach partnerskich. Każda Organizacja wybierze 2 wolontariuszy ESC. Wolontariusze będą promować prawa człowieka, dialog międzykulturowy, działania angażują społeczności lokalne.
3. Konferencja: Rumunia grudzień 2021


Dzięki projektowi zwiększy się zaangażowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy, decydentów politycznych. Zostaną stworzone zalecenia dotyczące polityki, które zostaną przekazane grupom lobbingowym i decydentom politycznym na wszystkich poziomach.Projekt został sfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.